O firmě

Bereme Váš úspěch a Vaši snahu dynamického vývoje Vaší organizace naprosto vážně!

Naše obchodní vztahy se zákazníky jsou založeny na strategii dlouhodobého partnerství. Naše snažení je cíleno tak, abychom byli spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání v praxi. Úspěšně při tom využíváme našich četných zkušeností získaných dlouholetým působením v oblasti strategického plánování a politiky regionálního rozvoje, dotační politiky ČR a EU a systémů managementu jakosti. Při naší konzultantské činnosti ctíme tato stadia dynamiky vývoje Vaší organizace k prosperitě:

 • Zaměření na ekonomické aspekty
 • Orientaci na zákazníka
 • Integrovaný management

Předmětem podnikání společnosti EFFEM BV, s.r.o. je „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Živnost: Ohlašovací volná

Obory činnosti:

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Společnost založila Ing. Barbara Vítková a do obchodního rejstříku byla firma EFFEM BV, s.r.o. zapsána k datu 01. 02. 2017. Jednatelka a ředitelka společnosti EFFEM BV, s.r.o., Ing. Barbara Vítková, svou podnikatelskou činnost provozuje již od roku 2006 coby živnostník v daném oboru, od roku 1991 do roku 2000 se její profesní kariéra rozvíjela v oblasti finanční a auditorské činnosti, od r. 2000 aplikuje některé metody v oblasti strategického plánování a přístupů kvality do procesů institucí veřejné správy.

Profilace jednatelky společnosti EFFEM BV, s.r.o.:

Vzdělání:

 • Gymnázium F.X.Šaldy Liberec – specializace kulturně výchovná činnost;
 • Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - obor ekonomie a management financí;
 • VŠE Praha - obor ekonomie a management podniku - vedlejší specializace management kvality.

Vzdělávací programy, certifikace:

 • Spořitelní akademie Brno – vzdělávací programy: úvěrové obchody bank, vnitřní kontrola a audit bankovního ústavu;
 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – vzdělávací program „Strukturální fondy a kohezní fond“ – finanční řízení a veřejné zakázky;
 • Mezinárodní politologický ústav MU – vzdělávací program „Česká republika a Evropská unie“;
 • Držitelka certifikátu Interního auditora pro systém managementu kvality dle specifikace norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 19011:2003;
 • Držitelka certifikátu Interního auditora dle specifikace norem ČSN EN ISO 9001:2009,  ČSN EN ISO 19011:2012 a ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 18001:2008;
 • Držitelka certifikátu Akademie RE-MAX “Certifikovaný makléř 1. stupně“.

Aktivity, dosažené zkušenosti, členství v pracovních skupinách a expertních týmech:

 • Hodnotitelská komise – Operační program průmyslu a podnikání – program Rozvoj – člen;
 • Hodnotitelská komise – Operační program průmyslu a podnikání – program Klastry – člen;
 • Monitorovací výbor – INTERREG IIIA – ČR-PL – člen;
 • Pracovní skupina při vládě ČR pro ekonomiku vedená Ing. M. Jahnem, MBA – Strategie hospodářského růstu ČR- člen;
 • Pracovní skupina při Ministerstvu pro místní rozvoj – Strategie regionálního rozvoje ČR – člen;
 • Pracovní skupina pro územní rozvoj pro sasko-českou a sasko-polskou spolupráci v oblasti územního rozvoje, tvorby přeshraniční koncepce – člen;
 • Koordinační pracovní skupina pro přípravu na programovací období 2007-2013 (koordinace Národního rozvojového plánu a Regionálních operačních programů) na úrovni ČR – člen;
 • Výkonná koordinační pracovní skupina pro Regionální operační program (koordinace-národní úroveň) – člen;
 • Pracovní skupina „Řešení regionálních disparit“ při Ministerstvu pro místní rozvoj (pro sestavení Národního rozvojového plánu pro 2007-2013) – člen;
 • Pracovní skupina ROP NUTS II Severovýchod – člen;
 • Projektový a řídící tým projektu „Partnerství pro Liberecký kraj“ – člen a projektový manažer;
 • Pracovní skupina „Program rozvoje Libereckého kraje“ – řídící a koordinační postavení;
 • Pracovní skupina OP VVV pro finanční řízení a procesy – člen v rámci přípravy OP 2014+.

Reference z podnikatelské činnosti od r. 2006:

 • zpracování strategie rozvoje a akční plán Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, kde je soustředěno 32 obcí (r. 2006),
 • metodická pomoc a poradenství s implementační fází strategie (r. 2006),
 • metodická pomoc a oponentura k problematice Strategický plán Leader pro MAS Český ráj a Střední Pojizeří a MAS Podještědí (2007 a 2010),
 • metodika pro zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje na léta 2007 – 2013,
 • oponentní posudky k Programu rozvoje LK 2007-2013 a Strategii udržitelného rozvoje LK,
 • analýza sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko,
 • spolupráce na přeshraničních projektech s Městem Chrastava (poradenství, překlady, tlumočení),
 • spolupráce s MŠ Chrastava v přeshraničních projektech a partnerskou školkou ve Lw. Slaski (PL) – tlumočení, poradenství,
 • zpracování projektových žádostí a studií proveditelnosti pro firmu Regioplan s.r.o. v letech 2007 – 2008 především cílených do ROP NUTS II Severovýchod,
 • úkony související se vznikem a založením obecně prospěšných společností (založení společnosti na klíč),
 • zpracování projektu fy Baltaxia a.s. (pilotní a ukázkový projekt v oblasti inovací a řešení brownfields na území Libereckého kraje z prostředků ROP NUTS II Severovýchod),
 • zpracování projektů do OPPI (např. fy Kvapro s.r.o.),
 • spolupráce s MAS Podještědí o.s. v oblasti efektivně nastavených parametrů pro organizaci a řízení MAS a audit procesů ve vztahu k podmínkám LEADER ČR,
 • implementace ISO 9001 a poradenství v oblasti strukturálních fondů – fy EMJ, s.r.o.,
 • spolupráce s Magistrátem města Liberec – administrace projektů OP LZZ (finanční manažerka, manažerka kvality),
 • spolupráce s privátní klientelou v oblasti vzdělávání pracovníků – projekty v rámci programu „Vzdělávejte se pro růst!“,
 • spolupráce s Magistrátem města Liberec – poradenství v oblasti strategického plánování,
 • spolupráce se společností Expirit s.r.o. a Ernst&Young na veřejnosprávních kontrolách a auditech v rámci dotační politiky EU (kontrola dotačně podpořených subjektů prostřednictvím garanta podpor MV a MPSV),
 • spolupráce s MŠMT – veřejnosprávní kontroly v rámci OP VAVPI (člen a i vedoucí kontrolních skupin kontrolního orgánu),
 • spolupráce s Městem Nový Bor – poradenství v oblasti problematiky LEADER ČR a přeshraničních projektech,
 • spolupráce s RR ROP NUTS II Severovýchod – externí hodnotitel projektů,
 • spolupráce se společností DENSO MANUFACTURING, S.R.O. – tlumočení, překladatelská činnost,
 • spolupráce s Magistrátem města Liberec – projekty zateplení v prioritní ose 5 OPŽP 2014+,
 • spolupráce s Fondem dalšího vzdělávání v Praze – překladatelská a tlumočnická činnost, projektové poradenství v problematice přeshraničních projektů,
 • spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj – externí hodnotitel strategii CLLD (hodnocení strategií MAS ČR) a externí hodnotitel ITI a IPRÚ,
 • spolupráce s Euroregionem Nisa,
 • spolupráce s Městem Lomnice nad Popelkou – projektové poradenství, tlumočení a překladatelská činnost v rámci projektů česko polské přeshraniční spolupráce,
 • spolupráce s Městem Dubá - projektové poradenství, tlumočení a překladatelská činnost v rámci projektů česko polské přeshraniční spolupráce,
 • spolupráce Městem Lomnice nad Popelkou - zpracování strategie rozvoje města a poradenství v oblasti programového a strategického plánování města,
 • spolupráce s Městem Nový Bor a DDM Smetanka Nový Bor a ODK Jelenia Gora - projektové poradenství, tlumočení a překladatelská činnost v rámci projektu česko polské přeshraniční spolupráce- spolupráce s potenciálními přeshraničními partnery,
 • spolupráce s neziskovou organizací Bezmezer, o.p.s. - projektové poradenství, tlumočení a překladatelská činnost v rámci projektů česko polské přeshraniční spolupráce – spolupráce s potenciálními přeshraničními partnery,
 • spolupráce s Magistrátem města Liberec – projekty IROP – projektové poradenství, zpracování studie proveditelnosti v rámci výzvy č. 36 IROP (hasiči),
 • spolupráce s Městem Lomnice nad Popelkou – projekty IROP – projektové poradenství, zpracování studií proveditelnosti v rámci výzvy č.36 (hasiči), výzvy č. 47 (základní škola),  a dva projekty v rámci výzvy č. 57 (SVČ Sluníčko, a ZUŠ) a projekty v rámci integrovaných nástrojů CLLD MAS Brána do Českého ráje – projektové poradenství včetně zpracování studií proveditelnosti v rámci výzev 2 a 3 a projekty: „Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel Lomnice nad Popelkou“, „Velkokapacitní cisterna pro JSDH Lomnice nad Popelkou“, „Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou - II. etapa“ a následná spolupráce při administraci podpořených projektů ve fázi realizace,
 • spolupráce s CRR – regionální expertka pro hodnocení kvality projektů a přeshraničního dopadu projektů v rámci prioritních os 2 a 3 programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko (2014+),
 • spolupráce s Městem Dubá a Gminou Mirsk - projektové poradenství, tlumočení a překladatelská činnost – projekty (příprava, zpracování, koordinace): „Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí“, ,,Dávná řemesla v příhraničí Čech a Polska“, „Česko-polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti“, atd.,
 • spolupráce s  Městem Lomnice nad Popelkou a Gminou Nowogrodziec – projekt přeshraniční spolupráce „Společná cesta časem“ – projektové poradenství, zpracování projektové žádosti a koordinace projektu,
 • spolupráce s NNO připravující projekt v rámci integrovaného nástroje MAS Frýdlantsko a IROP v oblasti rozvoje sociálních služeb ve frýdantském výběžku (komunitní centrum).

Novinky

Konference

Aktuální nabídka školení

Z naší aktuální nabídky školení si dovolujeme upoutat Vaši pozornost na tři nově otevřené kurzy: Interní audity dle EN ISO 19011:2018, Interní auditor ISO 9001 a Dotační management.

více info


Ucelený balíček služeb v oblasti marketingových aktivit organizací a společností

Dovolíme si představit další ucelený balíček služeb, a to v oblasti marketingových aktivit organizací a společností. Proč je důležité nepodcenit marketingovou strategii? A v čem spočívá naše pomoc v oblasti marketingu?

číst článek


Kurz Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pokud Vás trápí, jak připravíte svoji firmu na certifikaci podle nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, tak jsme si dovolili v termínu 19. 06. 2018 v Liberci pro Vás připravit praktický workshop

číst článek


Nabídka v oblasti školení

Vzhledem k neustále se měnícím nárokům ekonomického prostředí je formování odborné kvalifikace a neustálé zlepšování úrovně pracovních schopností managementu nutnou „standardní“ součástí každé organizace, která chce úspěšně v dlouhodobém časovém horizontu fungovat a prosperovat ...

číst článek


EFFeM na Facebooku