Programové období 2014-2021 – vyhodnocení

V rámci programového období 2014 – 2021 se naše společnost angažovala v projektové činnosti a podařilo se nám připravit množství úspěšných projektů, a podílet se tak na rozvoji našeho území v Libereckém kraji. Z evropského dotačního balíčku se díky naší práci na projektech na území Libereckého kraje využilo pro realizaci smysluplných investičních i neinvestičních projektů téměř 700 milionů Kč.

Naše spolupráce s žadateli o podporu (povětšinou městy a obcemi, ale i firemní klientelou) obnášela jak řídící činnost na přípravě a zpracování projektových žádostí, studiích proveditelnosti,  tak jsme také zajišťovali potřebné konzultace s garanty jednotlivých programů (jak v přípravné fázi projektů, tak i během celého projektového života dotačně podpořených projektů), řízení projektů v jejich realizační fázi (jak věcné, tak finanční části projektů), ale i závěrečné vyúčtování a sestavení závěrečných zpráv o realizaci. V některých z projektů jsme zapojeni i do pětileté fáze udržitelnosti projektů.

Do Libereckého kraje díky našemu projektovému poradenství „nateklo“ téměř 700 000,00 Kč, a projekty naplnily dílčím způsobem cíle a prioritní osy rozvoje v rámci těchto operačních programů (v rámci kterých jsme projektové žádosti předkládali):

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, prioritní osa: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, prioritní osa: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

OPERAČNÍÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, prioritní osa: ENERGETICKÉ ÚSPORY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, prioritní osa: ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ, ROZVOJ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY, A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, PODPORA ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V OBLASTI S NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ A DRUHOTNÝCH SUROVIN

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ, v rámci zjednodušených projektů (šablony pro MŠ a ZŠ), prioritní osa: ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO, prioritní osa: ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO, prioritní osa: SPOLUPPRÁCE INSTITUCÍ A KOMUNIT

 

Co se týče procesu hodnocení projektů, tam jsme byli zapojeni do průběžného hodnocení projektů PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO, prioritní osa VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE. Jednalo se o hodnocení kvality projektů a hodnocení přeshraničního dopadu projektů. Dále PROGRAMU SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT SASKO 2014-2020, prioritní osa: POSILOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY VEŘEJNÝCH ORGÁNŮ A ZÚČASTNĚNÝCH STRAN A PŘISPÍVÁNÍ K ÚČINNÉ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj jsme na počátku programového období 2014+ hodnotili rozvojové strategie pro celkem 25 subjektů, přičemž se nejednalo pouze o CLLD strategie, ale také ITI třech největších aglomerací v ČR.  Díky „odchytaným nedostatkům“ v připravených strategiích bylo možné tyto obrovské strategické plány i realizovat a plošně na území celé ČR na dílčí projekty obdržet velké množství finančních prostředků na rozvoj spravovaného území v řádu miliard Kč.

Z prostředků EU některá města a obce čerpala také dotační příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců, či zástupců svých samospráv. Zajišťovali jsme formou subdodávky vzdělávání v rámci těchto kurzů: 1. DOTACE Z EU A NÁRODNÍCH ZDROJŮ, 2. TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ, 3. DOTAČNÍ MANAGEMENT, 4. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A PLÁNY ROZVOJE, a to pro města Dobříš, Hořovice, Terezín.

Podíleli jsme se i na strategické činnosti některých měst. Pro Statutární město Liberec jsme připravili manuál pro tvorbu strategického rozvojového plánu města, a nastavili jsme organizační strukturu a koncepci pro tvorbu strategie města. Před opatřeními Covid jsme zajišťovali i koordinaci tvorby tohoto strategického dokumentu. Zároveň jsme se koordinačně podíleli na akci Veřejné fórum 2019 – 10 největších problémů města Liberec v 11/2019 a podíleli se na zaktivizování odborné i laické veřejnosti na území města Liberec do procesu tvorby strategického rozvojového dokumentu města.

Zpracovávali jsme i menší rozvojové strategie, a to například pro město Lomnice nad Popelkou.

Naše činnost v oblasti strategického poradenství spočívala také i v oponenturách k již vytvořeným pracovním verzím strategických plánů, jako např. pro město Terezín (Rozvojová strategie Terezín 2030), či rešerší vázaných k dotačním možnostem pro konkrétní programové období a ekonomických možností měst při tvorbě akčních plánů – investic měst v běžném roce (jako podklad pro tvorbu rozpočtů měst).

Aktuálně pro klienty formou subdodávky služeb připravujeme projekty zaměřené na bytové domy (A- zateplení, B – novostavby, C – zdroje energie), a to do PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM v rámci NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY financovaného z Nástroje na podporu oživení a odolnosti. Všechny podpořené projekty v rámci výzvy č. 2/2021 SFŽP pro sektor podpory „Bytové domy“ musí být realizovány nejpozději do 30. 06. 2025. Maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem. Maximální míra podpory činí 50 %.

 

V Chrastavě, dne 30.06.2022

Barbara Vítková

Reference

Liberecký kraj
Město Liberec
Ministerstvo pro místní rozvoj
Euroregion Nisa
EMJ, s.r.o.
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
MAS Podještědí
Mikroregion Litomyšlsko
Město Chrastava
Regioplan s.r.o.
Baltaxia a.s.
Kvapro s.r.o.
Expirit s.r.o.
Ernst & Young
Fond dalšího vzdělávání v Praze
Město Nový Bor
Město Lomnice nad Popelkou
Město Dubá
Bezmezer, o.p.s.
Gmina Mirsk
Gmina Nowogrodziec
Gmina Szczyrk
Miasto Jelenia Góra
QC Group, s.r.o.
Město Dobříš
Město Terezín
Město Hořovice
Miasto Szklarska Poręba
Miasto Złotoryja
Město Mimoň
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Obec Paseky nad Jizerou
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
KERAVA AUTOMOTIVE, S.R.O.
INVA družstvo o. z. KALAK
ACCU-TECH s.r.o.